ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ JobsDoe

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ทั้งผู้สมัครงาน และนายจ้างสถานประกอบการต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์ JobsDoe โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้

1. การใช้บริการ
	1.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการสมัครงานและรับสมัครงานที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น
และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าอื่นใด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงด้วยว่า
		1.1.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด แสดงข้อความ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร 
เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เสียง ดนตรี ภาพถ่าย กราฟิก รูปภาพ ภาพ วีดีโอ หรือเครื่องมือหรืองานใด ("เนื้อหา") ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนด 
และเงื่อนไขการใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมการจัดหางานก่อนล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
		- ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร หยาบคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ ยุยง ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
    หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว
		- ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ การหาเงิน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง จัดหา รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ 
    หรือการทำธุรกรรม การค้าขาย หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
		- ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือโจมตีผู้อื่น
		- ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์
		- ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศไทยหรือของประเทศอื่น และไม่แสดง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา 
    เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ การเมือง หรือปมด้อยของบุคคลใด หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแบ่งแยก ความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท
		- ท่านจะไม่โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นแบบซ้ำๆ ไม่ว่าจะบนเนื้อหาเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม
		1.1.2 ท่านจะต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า 
หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
		1.1.3 ท่านต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้รวมทั้งท่านต้องไม่ใช้บริการ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อกรมการจัดหางานหรือผู้อื่น และต้องไม่ขัดขวาง แทรกแซงหรือรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น 
หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ท่านต้องไม่พยายามที่จะกระทำการใดเพื่อเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ 
หรือระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
		1.1.4 ท่านจะไม่ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีไวรัส อีเมล์ขยะ (spam) หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือที่บุคคลอื่นไม่ต้องการ
		1.1.5 ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของกรมการจัดหางาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ นโยบาย 
หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กรมการจัดหางานจะประกาศหรือปรับปรุงขึ้นภายหลัง
	1.2 หากกรมการจัดหางานทราบหรือได้รับแจ้งว่า ท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ กรมการจัดหางานสงวนสิทธิที่จะ 
แต่ไม่จำต้องหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่ท่านต่อไป ยกเลิกมิให้ท่านเข้าสู่หรือใช้บริการ ยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน 
เอาออกหรือลบเนื้อหาที่กรมการจัดหางานเห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออกไปหรือที่กรมการจัดหางานไม่อาจยอมรับได้ ยกเลิกบัญชีของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร 
รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมการจัดหางานให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่กรมการจัดหางาน
เห็นสมควรได้ทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ต่อท่านทั้งสิ้น
	1.3 กรณีท่านสมัครใช้บริการใดๆ ของกรมการจัดหางาน แต่ท่านไม่ใช้บริการเป็นเวลา 45 วันติดต่อกัน กรมการจัดหางานสงวนสิทธิยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่าน และลบเนื้อหา 
และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
	1.4 กรมการจัดหางานสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา หยุด ระงับ หรือไม่ให้ใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ 
และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

2. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
	2.1 เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ของกรมการจัดหางาน ท่านตกลงว่าท่านอนุญาตให้กรมการจัดหางานใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาอื่นๆ ของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ 
หรือที่ท่านได้จัดทำผ่านบริการของกรมการจัดหางาน หรือที่กรมการจัดหางานบันทึก เก็บรวบรวม หรือประมวลผลไว้ในคอมพิวเตอร์ของกรมการจัดหางานโดยไม่มีค่าตอบแทน 
เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลประชากรอื่นๆ ข้อมูลสมัครงาน และเนื้อหาโฆษณาประกาศรับสมัครงาน กรมการจัดหางานบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาอื่นๆ 
ของท่านจากการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ และจากการที่ผู้ใช้บริการสมัครใจเข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรมการจัดหางาน 
จากบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์ จากล็อคไฟล์ และจากคุกกี้
	2.2 กรมการจัดหางานจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเนื้อหาอื่นๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
		2.2.1 เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครงานกรมการจัดหางานจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อช่วยค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้รับสมัครงานสามารถ
ค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างได้ ผู้สมัครงานสามารถพิจารณาเลือกส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สมัครงานกับนายจ้างผู้รับสมัครงานโดยตรง หรือผ่านระบบการส่งข้อมูลสมัครงาน
ของกรมการจัดหางาน ในกรณีที่เลือกส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของกรมการจัดหางาน ท่านตกลงยินยอมโดยปริยายให้กรมการจัดหางานเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้บนเว็บไซต์
และในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการจัดหางานได้จนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกไป และให้ผู้รับสมัครงานที่ลงทะเบียนขอรับบริการกับกรมการจัดหางานสามารถเรียกดูข้อมูลของท่าน
เพื่อสรรหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างได้ 
		2.2.2 กรมการจัดหางานจะให้บริการต่างๆ แก่นายจ้างผู้รับสมัครงานเพื่อช่วยให้ประกาศรับสมัครงาน และสามารถค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างได้ 
โดยผู้รับสมัครงานสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างได้เท่านั้น ผู้รับสมัครงานจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น 
		2.2.3 กรมการจัดหางานจะใช้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาอื่นๆ ของท่านเพื่อประโยชน์อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บและรวบรวมสถิติข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การโฆษณา การตลาด การให้บริการ ปรับปรุง และพัฒนาบริการต่างๆ ของกรมการจัดหางาน และการส่งข้อความสื่อสารต่างๆ ให้ท่าน เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเตือน
		2.2.4 กรมการจัดหางานใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเนื้อหาอื่นๆ ของท่านร่วมกับกรมการจัดหางานต่างๆ ในเครือเดียวกัน กรมการจัดหางานโฆษณา และหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ของกรมการจัดหางาน ซึ่งพวกเขาจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เท่านั้น
	2.3 กรมการจัดหางานมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน กรมการจัดหางานจะไม่ตรวจสอบ แก้ไข เปิดเผย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรมการจัดหางานเห็นว่า
มีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของกรมการจัดหางาน หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
โดยการเข้าไปดำเนินการด้วยตนเองผ่านรหัสและบัญชีสมาชิกของท่าน
	2.4 สำหรับบริการที่ต้องสมัครสมาชิก ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน
แม้กิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านรหัสผ่านของท่านก็ตาม
	2.5 กรมการจัดหางานถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการของกรมการจัดหางานเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องปกป้องดูแล กรมการจัดหางานได้ใช้วิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่มีเนื้อหาใดในบริการที่จะได้รับการรับรองว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงไม่รับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นว่า 
กรมการจัดหางานมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอแล้ว และข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาที่ปรากฏในบริการจะปลอดภัย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากการละเมิดมาตรการความปลอดภัยโดยบุคคลใดๆ จากความบกพร่องด้านเทคนิคของกรมการจัดหางาน
หรือไม่ว่าเหตุใดๆ กรมการจัดหางานขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

3. ทรัพย์สินทางปัญญาท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาเนื้อหา โลโก้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของกรมการจัดหางาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ความคิด แนวคิด รหัสต้นทาง (source code) และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในบริการ 
เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของกรมการจัดหางาน ห้ามท่าน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียน
ปลอมแปลง จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำไม่ว่าโดยประการใด ๆ ต่องานดังกล่าว
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเป็นหนังสือล่วงหน้า หากฝ่าฝืนกรมการจัดหางานสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว
โดยทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว

4. การจำกัดความรับผิด
	4.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหาที่ปรากฏในบริการนี้บางส่วนเขียนหรือจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการ ผู้โฆษณา หรือบุคคลใดๆ เช่น ข้อมูลสมัครงาน เนื้อหาโฆษณาประกาศรับสมัครงาน 
เนื้อหาบนกระทู้ ห้องสนทนา บล็อก กระดานข้อความ หรือเครือข่ายสังคม และเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ
หรือการทำธุรกรรม หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือการควบคุมของกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานเป็นเพียงสื่อกลาง
ในการให้พื้นที่ในการแสดงเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น กรมการจัดหางานไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การกระทำละเมิดใดๆ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดทางกฎหมายอื่นใดไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา รวมทั้งกรมการจัดหางานจะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อ ซื้อ ขาย ค้าขาย และธุรกรรมใดๆ
ของท่านผ่านบริการใดๆ ของกรมการจัดหางาน ท่านต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการรายอื่น และบุคคลอื่นซึ่งท่านเป็นผู้ติดต่อบน ผ่าน หรือเนื่องจากบริการ
ของกรมการจัดหางาน ข้อยกเว้นความรับผิดของกรมการจัดหางานดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงกรณีเกิดความผิดพลาดในหรือจากเนื้อหา จากการให้บริการบทความ จากการรับส่งข้อมูล
และจากการกระทำการใดๆ ของกรมการจัดหางานหรือเกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน นอกจากนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของท่านที่กระทำผ่านบริการของกรมการจัดหางาน 
และต้องรับผลและความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากบริการของกรมการจัดหางานด้วยตนเองทั้งสิ้น
	4.2 กรมการจัดหางานจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล การละเมิดข้อกำหนด
และเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้บริการ เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่แสดงในบริการ และสิ่งใดก็ตาม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์ใดๆ หรือสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง 
สาเหตุจากการลักลอบใช้หรือนำเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ (Hacking) โดยเหตุสุดวิสัย โดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการละเมิดข้อกำหนด
และเงื่อนไขการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอก หรือโดยบุคคลอื่นใด ท่าน ตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้กรมการจัดหางานรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อีกทั้งท่านจะต้อง
ปกป้องมิให้กรมการจัดหางานต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่น รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
	4.3 กรมการจัดหางานจัดให้มีบริการนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้รับสมัครงานสามารถค้นหาผู้สมัครงาน
ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างเท่านั้น กรมการจัดหางานไม่ใช่ตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหางานให้กับทั้งผู้สมัครงานและผู้รับสมัครงานทั้งสิ้น และกรมการจัดหางานไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ 
หากผู้รับสมัครงานใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่เพื่อเพื่อค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่าง และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และเนื้อหาโฆษณาประกาศรับสมัครงานของผู้รับสมัครงาน ผู้สมัครงานและผู้รับสมัครงานจะต้องรับผิดชอบและรับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจาก
การสมัครงาน และรับสมัครงานตามที่ปรากฏในบริการนี้ด้วยตนเอง
  
5. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาเนื้อหาต่าง ๆ ของบริการที่กรมการจัดหางานได้ทำขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นซึ่งกรมการจัดหางาน
ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานไม่รับรองความน่าเชื่อถือ 
ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในบริการของกรมการจัดหางาน รวมทั้งเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการจัดทำขึ้น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสมัครงาน 
เนื้อหาโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือข้อความที่โพสต์ผ่านบริการ ท่านตกลงและยอมรับว่า กรมการจัดหางานเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น
และกรมการจัดหางานไม่สามารถดูแลควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงผ่านบริการได้ ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงจัดให้มีบริการโดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 
กรมการจัดหางานไม่รับรองว่าบริการต่างๆ ของกรมการจัดหางาน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการอื่นใดจะ (ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา (ข) ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของท่าน (ค) มีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไป (ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ (จ) ไม่หยุดชะงัก (ฉ) ไม่ล่าช้า และ (ช) เรื่องอื่นใด ท่านต้องรับ
ความเสี่ยงภัยใดๆ จากการใช้บริการเองทั้งสิ้น

6. การเชื่อมต่อไปบริการอื่น (Links)บริการของกรมการจัดหางานมีการเชื่อมต่อ (Links) ไปยังเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นๆ เมื่อท่านออกจากบริการของกรมการจัดหางานแล้ว 
กรมการจัดหางานจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและบริการใดๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นนั้นแม้ว่าผู้ให้บริการรายนั้นจะร่วมให้บริการกับกรมการจัดหางาน หรือใช้ชื่อ
กรมการจัดหางานก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย เช่น ความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจาก
ไวรัสหรือโปรแกรมที่ไม่ต้องการของเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นนั้น หรือความสูญหายหรือเสียหายจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ให้บริการรายอื่นที่เชื่อมต่อกับบริการ
ของกรมการจัดหางาน ผู้ให้บริการแต่ละรายต่างมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างกัน กรมการจัดหางานขอให้ท่านอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย

7. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมการจัดหางานขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการทั้งหมดนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
โดยการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่มาลงไว้แทน และให้ถือว่าท่านที่ยังคงเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการของกรมการจัดหางานต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย